Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Denní režim

Denní režim

Jeden den v mateřské škole a formy předškolního vzdělávání.

6.15  -   8.45(30)  hodin - Volná hra a spontánní činnosti

Scházení dětí probíhá podle potřeb rodičů. V případě potřeby dřívějšího příchodu dětí vzhledem k programu jednotlivých tříd jsou rodiče předem informováni pomocí letáčku na dveřích třídy či ústně. Po přivítání  mají děti  možnost vyžití ve spontánních aktivitách vycházejících z přirozených potřeb  a  zájmů dětí. Hravé činnosti podle volby dětí  jsou střídány s didakticky cílenými činnostmi prováděnými individuálně, skupinově či s celým kolektivem. S jednotlivci či malými skupinkami probíhá individuální řízení fyziologického rozvoje řeči či kolektivní logopedické chvilky.

Tělovýchovné chvilky

V této době  zpravidla zařazujeme  ranní cvičení či tělovýchovné chvilky zaměřené na zdravotní cviky, dechová a relaxační cvičení, procvičení pohybového aparátu, drobné pohybové hry  - jsou však prováděna i kdykoliv během dne (někdy i při pobytu venku), především jako kompenzace klidných činností k protažení celého těla, k navození rušných aktivit, k relaxaci po zátěži, k získání odvahy a obratnosti a k podpoře zdravého růstu. Vždy je dbáno na bezpečnost dětí.          

 

8.45(30) – 9.00 hodin - Hygiena, sebeobsluha a stolování            

Tento čas je vyhrazený pro svačinu a hygienu. Děti jsou vedeny k samostatnému provádění hygienických a sebeobslužných úkonů  samozřejmě přiměřeně k jejich věku, schopnostem a možnostem. Potřebuje- li dítě pomoci, je vedeno k tomu, že může učitelku, provozní pracovnici, ale i kamaráda o pomoc požádat – oblékání, svlékání , zapínání knoflíků, zipů, česání… Děti mohou odejít na toaletu kdykoliv během dne,  je vhodné,  aby na svůj odchod upozornili učitelku. Tyto činnosti probíhají většinou individuálně, je tak zachována alespoň částečná intimita (někdy nelze tento požadavek splnit – hygiena před odchodem ven či na lehátka). Vždy je však dbáno na to, aby u všech dětí byly uspokojeny veškeré základní biologické potřeby. 

9.00  -   9.45 (30) - Řízené činnosti - společné činnosti

Čas vhodný pro didakticky zacílené činnosti. Řízená činnost je plánovaná učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází z obsahu školního vzdělávacího programu. Učitelka činnosti vhodně přizpůsobí potřebám dětí či činnostem ve třídě právě probíhající. Někdy probíhají  skupinově,  podle programu třídy (záměrné i spontánní učení) , jindy kolektivně,  ale i individuálně (individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, řízení fyziologického rozvoje řeči, jazykové chvilky). Podle typu probíhají řízené činnosti v jednotlivých třídách již od rána a v této době pokračují, nebo jsou vedeny jako skupinová práce – děti jsou vedeny k týmové spolupráci především u nejstarší věkové skupiny, nebo jde o didakticky zacílené činnosti s celým kolektivem. Podle možností se děti jednou týdně v této době po skupinkách střídají na seznamování s cizím jazykem, jeden den v týdnu pak  nejstarší děti pracují v zájmových kroužkách, jako nadstandardní aktivitě (pokračuje do 10.15 hodin, navazuje na ni pobyt venku).

9.45(30)- 11.45 (30) - Pobyt venku

Každý den jsou děti přibližně dvě hodiny na čerstvém vzduchu – přizpůsobujeme se počasí. Využíváme prostornou školní zahradu s různými koutky ke hře, domečky, pískovišti, průlezkami, přenosným tělovýchovným náčiním, motokár, koloběžek, sprchovadel… Pobyt na školní zahradě je doporučen vedením školy minimálně 3x týdně, v ostatních případech využíváme vycházky do okolí mateřské školy k obohacení  poznávání a rekreaci dětí, vycházky do parků, lesa, k rybníkům, na místní sportoviště... V případě vhodného počasí je pobyt na školní zahradě uskutečňován i v odpoledních hodinách.           

11.45(30) –12.15 (12.00) - Společné stolování, hygiena 

V této době probíhá oběd, hygiena – ke stolování využíváme individuálních  schopností a možností dětí v roli hospodáře. Děti vedeme ke správnému životnímu stylu celý den, včetně slušného stolování. Děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se však děti maximálně motivovat a jít jim  příkladem. V průběhu dne je zajištěn pitný režim - čistá pitná voda, čaje, ochucená voda, minerálky, ředěné džusy...

12.15(12.00) -13.45 (14.00) - Odpočinek a spánek dětí 

Po dopoledních činnostech a obědě zajišťujeme dětem vhodný odpočinek a relaxaci. Všechny děti se uloží na lehátko k odpočinku, poslouchají čtení učitelky , pohádky z kazet či CD, často poslouchají písničky z pohádek či relaxační hudbu. Děti si mohou přinést z domova hračku, aby se jim v této době nestýskalo po domově, jako nejvhodnější se nám jeví malá plyšová hračka na pomazlení. Pokud některé starší děti neusnou, přibližně za 30 – 45 minut je jim nabídnuta tichá, klidná činnost ve třídě jako náhradní nespavá aktivita, při níž jsou děti vedeny k toleranci  a ohleduplnosti ke druhým – nerušíme ostatní při spánku - kreslení, puzzle,  pexesa, omalovánky, tiché stavebnice, prohlížení knih, procvičování grafomotoriky, koncentrace pozornosti apod.

Individuální práce

V době, kdy některé děti již neodpočívají  (ale i při ranních či odpoledních činnostech) se může učitelka dětem  individuálně věnovat. Individuální práce je prováděna s dětmi, které potřebují procvičit některou dovednost předškolního vzdělávání potřebnou pro bezproblémový vstup do základní školy.

13.45-  14.15 - Hygiena, sebeobsluha,  svačina 

Hygiena, svačina - jako dopoledne

( 14.000- 16.15) - Volná hra a spontánní činnosti

Děti mají možnost provozovat odpolední zájmové činnosti  - hry podle vlastních zájmů dítěte či didakticky cílené činnosti k procvičení   básniček, písniček, pohybové hry, prohlížení knih apod. V případě pěkného počasí využíváme pobytu venku k relaxaci, pohybovému vyžití , volné hře dětí. Děti vedeme k tomu, aby byly k sobě slušné, ohleduplné, kamarádské, dokázaly si poradit, pomoci, požádali o hračku a uklidili ji. Před odchodem se musí rozloučit s učitelkou, a to kromě zásad slušného chování i  z bezpečnostních důvodů.

Komunikace mezi školou a rodinou

Rodiče mohou vejít do třídy a podívat se, co dělá jejich dítě. Podmínkou je zutí a skutečnost, že nemají žádné infekční onemocnění. Ke krátkému rozhovoru  s učitelkou je vhodný čas při ranním či odpoledním předávání dítěte, na předpokládaný delší rozhovor s učitelkou je vhodné domluvit si společně termín návštěvy. Ředitelka a zástupkyně ředitelky jsou k dispozici v ředitelně kmenové mateřské školy v Jeronýmově ulici 183 v Třeboni. V naléhavém případě najdete ředitelku školy v 5. třídě v 1. patře hlavní budovy a její zástupkyni ve 3. třídě v přízemí hlavní budovy této školy. Pokud to není nezbytně nutné, je vhodné práci pedagogů nerušit a vše vyřídit v čase, kdy pedagogové nevykonávají přímou vzdělávací činnost s dětmi. 

Časové uspořádání dne je pouze orientační, slouží především pro správnou organizaci dne v MŠ (důležité je dodržet čas pro výdej stravy a 2 hodiny pobytu venku v dopoledních hodinách).

Činnosti s dětmi se uskutečňují v průběhu celého dne.