3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBOŇ, Jeronýmova 183
Řekni mi a já zapomenu,
Ukaž mi a já si zapamatuji,
Nech mě to dělat a já pochopím.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Nadstandardní aktivity

        Nadstandardní aktivity

Nadstandartní  (doplňkové)  aktivity  jsou součástí školního vzdělávacího programu. Jsou zaměřeny jednak na rozvoj talentu, jednak na pomoc dětem s určitým handicapem – procvičení výslovnosti, jemné či hrubé motoriky apod. Dále směřují k přípravě na vstup do základní školy také ve smyslu rozvoje sociálních vztahů – kontakt s další dospělou osobou, kontakt s dalšími vrstevníky…
Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole a jsou určeny pro děti rok před vstupem do základní školy.

Jsou-li  ve 4. a 5. třídě zařazeny děti  4-5 leté,  je možné  tyto mladší děti zařadit pouze do hudebního kroužku, aby nemusely na dobu konání kroužků přecházet do jiné třídy.

O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou.

 

  • LOGOHRÁTKY - Řízení správného fyziol. rozvoje řeči a kolektivní logopedická cvičení - MŠ Třeboň  R. Klimešová a MŠ Břilice M. Vaclíková + všechny p. učitelky
  • Pro dlouhodobou nepřítomnost nelze v MŠ Břilice zatím provádět logohrátky.  Využijte, prosím, logopedické péče klinické logopedky. Jakmile otevře NIDV České Budějovice kurz pro logopedické asistentky, bude na něj vyslána jedna paní učitelka, aby se mohla v oblast logopedie Vašimi dětmi také zabývat.
 

Ve spolupráci s klinickým logopedem je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči. Při výskytu složitějšíchproblémů jsou rodiče dětí upozorněni na možnost nápravy u klinického logopeda, jednodušší vady ve výslovnosti jsou individuálně odstraňovány v MŠ za souhlasu a spolupráce rodičů logopedickými asistentkami – našimi učitelkami. Správná výslovnost je fixována při kolektivních logopedických chvilkách během dne se všemi dětmi či se skupinou dětí třídními učitelkami.

 

  • Pohybový kroužek- - Tř. D. Malechová,  Bř. M. Vaclíková
 
V této oblíbené aktivitě si děti upevní tělesnou zdatnost, správné držení těla, pohybovou kulturu a radost z pohybu. Procvičí si celé tělo zdravotně zaměřenými činnostmi – zdravotní cvičení, vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení s různým náčiním i bez něj. Při soutěžích družstev a zdolávání překážek  bude v dětech pěstováno zdravé sebevědomí. Budeme překonávat strach z výšek,  procvičovat koordinaci pohybů nohou a rukou při výstupu a sestupu žebříku,  skok z místa , do dálky, skákání na trampolíně. Při míčových hrách si děti procvičí koordinaci pohybů, koulení,  házení a chytání míče. Zařadíme i akrobatická cvičení na žíněnce.
Při hudebně pohybových činnostech prožijí děti radost z pohybu, procvičí si rytmus.
Krásných zimních dnů využijeme k radostným prožitkům na sněhu – sáňkování, bobování, klouzání.
Cílem pohybového kroužku je tělesný rozvoj, upevňování zdraví, osobní spokojenost, radost a pohoda dětí, smysl pro fér sportovní chování, sportovní vyžití, upevnění kamarádských vztahů při společné činnosti, podřízení se pravidlu při sportovním vyžití.

 

 
 
 
  • Výtvarný kroužek - Tř . J. Fiktusová,  Bř. R. Štěrbová
 

  

Při výtvarných činnostech  zařadíme různé výtvarné  techniky. Budeme  tak procvičovat pracovní  dovednosti při využívání výtvarného materiálu   (vodové barvy, temperové barvy, pastely, uhel, rudka, tužka,  barevný papír, karton, lepidlo, nůžky, přírodniny…). Děti si procvičí dovednosti při malbě, netradičních způsobech využití barvy, procvičí si samostatnou práci při stříhání, nalepování, skládání, vytrhávání, mačkání papíru.  Náměty budou aktuálně voleny podle ročních období, svátků a činností s nimi spojených. Dětem bude ponechána volnost, aby uplatnily vlastní fantazii, nápady a zároveň si prohlubovaly estetické cítění a vnímání. Výtvory dětí budeme také odesílat na některé výstavy - adventní výstavu Klubu Mája,  či do soutěží - O nejhezčí vánoční stromeček, Nejhezčí kraslice ap. podle výzev místních organizací.

 

  • Hudební kroužek - MŠ Třeboň L. Jůzková, H. Písaříková
V hudebním kroužku si děti procvičují a dále rozvíjejí kompetence získané při běžných společných činnostech prováděných denně se svými učitelkami. V zájmovém kroužku děti navazují další sociální vztahy s jinou učitelkou i dětmi. Připravují se tak mimo jiné na změny související se vstupem do ZŠ. Zvolená témata navazují na momentální téma ve třídním vzdělávacím programu. Děti zde formou her provádějí různá intonační, hlasová, dechová a rytmická cvičení. Rozvíjejí si své pěvecké schopnosti. Při doprovodu písní na dětské rytmické i melodické nástroje a při hře Na tělo prožívají radost, cvičí si rytmus potřebný pro nácvik psaní a čtení. Motivujeme děti k poslechu hudby, různých zvuků , tříbíme si tak sluchové vnímání , pěstujeme vztah ke kvalitní hudbě. Hrajeme si s písničkami , společně objevujeme jejich novou podobu. Poznáváme lidové i umělé písně, pokoušíme se při hře Na muzikanty reagovat na dirigentská gesta. Prožíváme výjimečné pocity při samostatném zpěvu, ale i zodpovědnost při zpěvu celé skupiny. Pomocí motivace a různých hudebních a hudebně pohybových her či dramatizací poznáváme různé hudební žánry, snažíme se o sladění pohybu s hudbou. Seznamujeme se s hudebními tradicemi – koledy, písně k různým příležitostem – Vánoce, Velikonoce, ..
Část z toho, co se naučíme, rádi předvedeme na veřejnosti při různých vystoupeních – akce v MŠ, vítání občánků, besídky pro seniory, zaměstnancea děti z MŠ, rodiče – a tak se učíme věřit svým schopnostem.
Přejeme si, aby se dětem v hudebním kroužku líbilo, aby se na něj těšily, aby zpívaly rády a ze zpěvu měly radost, aby se v dětech rozvíjelo hudební cítění. Písničky, které se zde naučíme, aby si zpívaly i doma či později ve škole
 
 
  • Angličtina pro předškoláky, S angličtinou od mala ( ve třídě p. uč. Písaříkové) - H. Písaříková, R. Štěrbová
 
Děti budou hravou formou získávat povědomí o anglickém jazyce. Jednoduchá slova, slovní spojení z jim blízkého světa, jednoduchá písnička, říkadlo, hra, omalovánka, pomohou děti uvést do současného světa lidí s rozdílnou řečí. Témata volíme ve vztahu k třídním vzdělávacím programům.
 
S termíny a časem provádění těchto činností budou rodiče seznámeni formou letáčku na dveřích tříd.