Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rok v MŠ > Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity

Nadstandardní  (doplňkové)  aktivity  jsou součástí školního vzdělávacího programu. 

Činnosti probíhají podle pravidelného rozvrhu během pobytu dítěte v mateřské škole a jsou určeny pro děti rok před vstupem do základní školy.

Jsou-li  ve 4. a 5. třídě zařazeny děti  4-5 leté,  je možné  tyto mladší děti zařadit pouze do hudebního kroužku, aby nemusely na dobu konání kroužků přecházet do jiné třídy.

O účasti dítěte v těchto aktivitách rozhodují rodiče dítěte po domluvě s učitelkou. 

LOGOPEDICKÉ CVIČENÍ - Řízení správného fyziologického rozvoje řeči

Ve spolupráci s klinickým logopedem je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči. Při výskytu složitějších problémů jsou rodiče dětí upozorněni na možnost nápravy u klinického logopeda, jednodušší vady ve výslovnosti jsou individuálně odstraňovány v MŠ za souhlasu a spolupráce rodičů logopedickými asistentkami – našimi učitelkami. Správná výslovnost je fixována při kolektivních logopedických chvilkách během dne se všemi dětmi či se skupinou dětí třídními učitelkami. Logopedické cvičení v mateřské škole nenahrazuje péči klinického logopeda. Funguje pouze jako doplňkové cvičení.

 

PŘÍRODĚ NA STOPĚ 

  V zájmovém kroužku Přírodě na stopě získávají děti povědomí a zkušenost se základy enviromentální výchovy.Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zkráceně EVVO, vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to výchova a vzdělávání  týkající se životního prostředí. Dříve se používal spíše pojem ekologická výchova. Jedná se tedy nejen o vzdělávání a výchovu, především ve školním prostředí, ale i o zprostředkování informací co nejširší veřejnosti od nejútlejšího věku až po nejstarší generaci a formování kladného postoje ke svému okolí, ke své planetě.  Činnosti jsou přizpůsobené předškolnímu věku dětí. Klademe zde důraz zejména na prožitkové učení hravou formou. Pro děti jsou připravovány různorodé aktivity jako např. : zakládání bylinných herbářů, tvoření z přírodnin, setí semínek a výsadba drobných bylinek, zkoumání živé i neživé přírody, práce s encyklopediemi, tvoření z přírodních materiálů atd.. V případě příznivého počasí probíhá kroužek venku. Děti tak získávají možnost propojit získané teoretické informace s praktickou zkušeností.

HUDEBNÍ KROUŽEK 

V hudebním kroužku si děti procvičují a dále rozvíjejí kompetence získané při běžných společných činnostech prováděných denně se svými učitelkami. Děti navazují další sociální vztahy s jinou učitelkou i dětmi. Připravují se tak mimo jiné na změny související se vstupem do ZŠ. Zvolená témata navazují na momentální téma v třídním vzdělávacím programu. Formou her provádějí různá intonační, hlasová, dechová a rytmická cvičení. Rozvíjejí si své pěvecké schopnosti a cvičí si rytmus potřebný pro nácvik psaní a čtení. Seznamují se s lidovou i umělou hudbou. Děti z hudebního kroužku mohou vystupovat na veřejných akcích jako např.: vítání občánků, besídky pro seniory, zaměstnance a děti z MŠ, rodiče, vystoupení k tradičním svátkům v rámci městských oslav atd.. Získávají tak zkušenost s publikem a  učí se věřit svým schopnostem.

HRAVÁ ANGLIČTINA 

Děti hravou formou získávají povědomí o anglickém jazyce. Poznávají jednoduchá slova a slovní spojení, jednoduché písničky, říkadla, hry, omalovánky, práce s interaktivní tabulí.  Témata kroužku jsou volená  v návaznosti na  třídní vzdělávací program. 

S termíny a časem provádění těchto činností budou rodiče seznámeni formou letáčku na dveřích tříd.