Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ > Termíny

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis dětí do 3.mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183 včetně odloučeného pracoviště MŠ Břilice se uskuteční ve dnech 14.-15.5. 2024 od 8h do 14.30h.

Potřebné formuláře k vyplnění  si můžete v případě potřeby vyzvedávat v ředitelně mateřské školy od 1. 4. 2024 nebo  stáhnout na těchto webových stránkách v záložce FORMULÁŘE.

Obecné informace k zápisu

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let, výjimečně pro děti od dvou let.

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od tří let věku, které mají zvládnuté základní hygienické návyky. V odůvodněných případech jsou výjimečně přijímány i děti mladší (2-3 měsíce před dosažením 3 let věku). Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci a v době nástupu je bez plen a to i během odpoledního odpočinku.

Pro děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky , kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy –obec v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. do 16. května. 

 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost, evidenční list, přihláška ke stravování, jakož i povolení k inkasu, souhlas se zpracováním osobních údajů je k vyzvednutí a řádnému vyplnění v ředitelně MŠ nebo ke stažení na těchto  webových stránkách). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu na doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce : jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu zástupce.

 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. Ředitelka rozhoduje podle předem stanovených pravidel- Kritérií pro  přijetí dětí, s nimiž jsou rodiče nejdéle při zápisu seznámeni.        

 5. O přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nemusí být automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem- zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, kterou obdržíte    při zápisu do mateřské školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
 • po dobu 4 souvislých hodin denně
 • začátek povinné doby ředitel stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu ( v naší MŠ je stanoven začátek povinné doby od 8.00 hodin, dítě je v MŠ povinně přítomno od 8.00 do 12.00 hodin).

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 • Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu , nejpozději do konce května ) pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky do mateřské školy; informace poskytne ředitelka MŠ. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.