Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Placení > Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

3.mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - 561/2004 Sb. směrnice
Číslo  
Nabytí účinnosti                        01. 09. 2012
 Zpracovala Helena Kvíderová, řed MŠ                       15. 08. 2012
Schválila    Helena Kvíderová, řed. MŠ                       15. 08. 2012
 Určení  vedoucím pracovníkům,
hospodářce, rodičům
   
   
1. zákonné vymezení a stanovení úplaty Na základě zákona.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§ 123) a §6 a vyhlášky 43/2006 o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání ve 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova 183 (včetně odloučeného pracoviště MŠ Břilice) následovně:
Základní částku úplaty stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do MŠ a k 1. září příslušného školního roku.
2.Výše úplaty a období pro stanovení výše úplaty Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů v uplynulém kalendářním roce. Základní částku pro období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku stanoví ředitelka pro všechny děti v příslušné mateřské škole v jednotlivém provozu podle § 1 příslušné vyhlášky ve stejné výši.
3.Prominutí úplaty Osvobodit od úplaty může ředitelka MŠ

a) zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující sedávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské

péče7),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

4.Snížení úplaty Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu  pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, bude základní částka za příslušný kalendářní měsíc snížena, na polovinu stanovené základní částky. Snížení bude provedeno pouze za předpokladu, že rodič sám o snížení požádá nejdéle 1. den následujícího měsíce.
5.Úplata při přerušení provozu V případě přerušení provozu mateřské školy se úplata podle § 3 příslušné vyhlášky poměrně sníží.
6.Úplata v posledním ročníku MŠ Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je podle výše uvedeného zákona poskytováno bezplatně. Rodiče dětí s odkladem školní docházky pro rok 2012/2013 budou hradit úplatu od 1.1.2013 - podrobněji na nástěnce v MŠ.
7.Inkasování a splatnost úplaty Úplata v odpovídající výši bude jako doposud inkasována k 25. dni následujícího měsíce z účtu, který rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte předloží potvrzený příslušným bankovním ústavem při nástupu dítěte do MŠ ředitelce mateřské školy.
8.Neuhrazení úplaty a sankce Neuhrazení úplaty za vzdělávání a školské služby v daném termínu je podle výše uvedeného zákona důvodem k vyloučení dítěte z mateřské školy.
9.Stanovení výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2009 do 31.8.2010  
a) základní sazba                                                                                                      300,- Kč  měsíčně
b) rok před vstupem do ZŠ           rok před vstupem do ZŠ- děti bez odkladu šk. docházky       0,- Kč  měsíčně

po odkladu školní docházky      od 1.1.2013                     300,- Kč měsíčně          
c) děti s nepravidelnou docházkou děti od 2 do 4 let, které navštěvují MŠ
pouze 5 dní v měsíci – zákonní zástupci
pobírají rodičovský příspěvek a včas                                   150,- Kč  měsíčně
( do 1.dne následujícího měsíce)
podali žádost o snížení úplaty za vzdělávání
d) snížení úplaty pro celoměsíční nepřítomnost děti, které byly přijaty do MŠ , avšak    
MŠ v příslušném měsíci ani jednou nenavštívily                  150,- Kč  měsíčně
a rodiče včas( do 1.dne následujícího měsíce)
podali žádost o snížení úplaty za vzdělávání
e) sazba pro děti se 4 hod. docházkou děti od 3 do 4 let, jejichž rodič pobírá rodičovský                  200,- Kč  měsíčně
příspěvek a dítě navštěvuje MŠ pouze 4 hodiny denně

f)sazba podle odst.3 této směrnice

g) sazba při přerušení provozu

děti osvobozené od úplaty podle odst. 3
 Směrnice pro stanovení výše úplaty ve 3. MŠ                        0,- Kč  měsíčně

 

v době uzavření MŠ delším než 5 dní                            poměrná část  denně

V Třeboni dne 15.8.2012

Helena Kvíderová, ředitelka 
3.mateřské školy Třeboň

Jeronýmova 183